Naudinga info

K?Kaip pakeisti žemės naudojimo paskirtį ?
A.

- Vadovaujantis nauju nuo 2014 m. sausio m. teritorijų planavimo įstatymu jeigu vietovės lygmens bendruosiuose planuose nustatyti visi detaliesiems planams privalomo teritorijos naudojimo reglamento reikalavimai, tokiose teritorijose žemės naudojimo paskirtis keičiama savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu arba parengus, suderinus ir patvirtinus Žemės valdos (formavimo ir pertvarkymo) projektą.
- Norint inicijuoti žemės naudojimo paskirties keitimą, reikia rašyti nustatytos formos prašymą Savivaldybės administracijai (miestų ir miestelių teritorijose) arba Nacionalinės žemės tarnybos teritorijos žemėtvarkos skyriui (kaimo teritorijose).
- Institucijos išnagrinėjusios prašymą priims sprendimą dėl žemės paskirties keitimo. Paskirtis bus pakeista savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu arba bus išduoti reikalavimai Žemės valdos (formavimo ir pertvarkymo) projektui rengti. Šiuo atveju žemės paskirtis bus pakeista parengus, suderinus ir patvirtinus Žemės valdos (formavimo ir pertvarkymo) projektą.
- Po įsakymo pakeisti žemės naudojimo paskirtį reikia atnaujinti žemės sklypo kadastrinius matavimus (geodeziją) ir juos registruoti registrų centre.

K?Kaip padalinti sklypą į dalis ? Sujungti su gretimu sklypu ? Suformuoti naują sklypą ? Pripirkti laisvą valstybinę žemę ?
A.

Žemės sklypas padalijamas, sujungiamas, suformuojamas parengus, suderinus ir patvirtinus Žemės valdos (formavimo ir pertvarkymo) projektą.
- Norint inicijuoti žemės sklypo padalijimą, sujungimą ar suformavimą, reikia rašyti nustatytos formos prašymą Savivaldybės administracijai (miestų ir miestelių teritorijose) arba Nacionalinės žemės tarnybos teritorijos žemėtvarkos skyriui (kaimo teritorijose).
- Institucijos išnagrinėjusios prašymą priims sprendimą ir bus išduoti reikalavimai Žemės valdos (formavimo ir pertvarkymo) projektui rengti.
- Parengus, suderinus ir patvirtinus Žemės valdos (formavimo ir pertvarkymo) projektą reikia suformuoti naujas žemės sklypo kadastrinių matavimų bylas (geodeziją) ir jas registruoti registrų centre.

K?Ką galima statyti žemės ūkio paskirties žemės sklype ?
A.

- Žemės ūkio paskirties žemėje galima ūkininko sodybos ar pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) pastatų statyba, žemės sklype, ne mažesniame kaip 0,5 hektaro.
- Prieš gaunant statybą leidžiantį dokumentą ūkininko sodybai reikia parengti, suderinti ir patvirtinti Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti. Leidimas statyti ūkininko sodybą išduodamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (bendra tvarka).
- Neparengus kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ar nepakeitus pagrindinės žemės naudojimo paskirties, žemės ūkio paskirties žemės sklype statyba negalima (įskaitant nesudėtingus I grupės (iki 50 kv.m), II grupės (iki 80 kv.m) ir kitus statinius).

K?Kaip gauti ūkininko pažymėjimą ? Kaip gauti žemės ūkio išsilavinimą ?
A.

Ūkininko pažymėjimas gaunamas savivaldybės Žemės ūkio skyriuje įregistruojant ūkį turimame žemės sklype. Reikalingi dokumentai savivaldybėje registruojant ūkį: 1) asmens prašymas įregistruoti ūkį; 2) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 3) žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos dokumentai; 4) žemės sklypo planas; 5) dokumento, patvirtinančio asmens profesinį pasirengimą ūkininkauti. Jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla užsiima kartu su kitais asmenimis (partneriais), turi būti papildomai pateikiama: 1) partnerių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos; 2) jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija; 3) ūkininko sutuoktinio prašymas įregistruoti jį partneriu.

Jeigu nėra žemės ūkio išsilavinimo ir pilietis jaunesnis nei 50 metų, jis privalo baigti pasiruošimo ūkininkauti kursus. Mokymo institucijų, vykdančių mokymą ir žinių vertinimą pagal ūkininkavimo pradmenų mokymo programą, sąrašas. Ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimai netaikomi registruojantiems ūkį Ūkininkų ūkių registre asmenims, vyresniems kaip 50 metų amžiaus ir turintiems ne mažesnę kaip 3 metų žemės ūkio veiklos (nustatoma pagal turimus pasėlių deklaravimo, gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus, taip pat ūkininko ar žemės ūkio įmonės išduotą pažymą apie darbą ūkininko ūkyje ar žemės ūkio įmonėje) patirtį.

K?Bendrieji planai
A.
Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas iki 2015 metų
Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
K?Statybų plėtrą reglamentuojantys teisės aktai
A.
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
STR 1.01.06:2013 Ypatingi statiniai
STR 1.01.07:2010 Nesudėtingi statiniai
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys
STR 1.01.09:2003 Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį
STR 1.14.01:1999 Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka
STR 2.06.01:1999 Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos
Sanitarinių apsaugos zonų ribų dydžiai
Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymas
Ūkininkų ūkių registravimo ūkininkų ūkių registre taisyklės
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės
MTR 1.12.01:2008 Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės
Lietuvos Respublikos miškų įstatymas
Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašas
Saugotinų medžių ir krūmų tvarkymas
K?Teritorijų planavimą reglamentuojantys teisės aktai nuo 2014 m. sausio 1 d.
A.
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašas
Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašas
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės
Specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašas
Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ pakeitimas
Teritorijų planavimo normos
Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo ir šių dokumentų derinimo Aplinkos ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašas
Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašas
Žemės naudojimo būdų turinio aprašas
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema (TPDRIS)
Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo